Azaria, S., & Sihaloho, E. (2021). IMPACTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON POVERTY ERADICATION IN ASEAN-5 COUNTRIES. TRIKONOMIKA, 20(2), 62-70. doi:10.23969/trikonomika.v20i2.4085